piatkosia2010 blog

Twój nowy blog

Wolności! Wolności! Nie dajmy się zniewolić. Nie dajmy komuś lub czemuś decydować za siebie!!!

„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść.
Wszystko mi wolno, ale niczemu nie oddam się w niewolę.”

1) Prawdziwa wolność, to niezważanie na to co myślą inni, przy równoczesnej akceptacji ich poglądów. Niech błądzą. Ich sprawa.
2) Trzeba siać na grunt podatny, wyzbywając się przytym jakichkolwiek form przymusu, gdyż wbrew tego co myśli większość, nie przynoszą one nic dobrego, a przymuszany i tak to porzuci, gdy przestaną go przymuszać.
3) Nikt kto stoi nad tobą, nie zasługuje na twój szacunek tylko dlatego, że za ciebie odpowiada i życie go nad tobą postawiło. Tylko ten, kto naprawdę przyczynił się do twego rozwoju, może na niego liczyć.
4) Każdy ma prawo do wolności. Kto próbuje cię ograniczać w jakikolwiek sposób, winien być potępiony, bo ograniczenia spowalniają rozwój.
5) Informacja chce być wolna, a nauka powinna być bezpłatna, aby nikomu nie ograniczać do niej dostępu. należy stale poszukiwać nowych informacji, kształcić siebie i uczyć innych, którzy tego chcą. To jedyna droga do postępu.
6) Należy zachować dyskrecję i nie ujawniać danych osobistych, prywatnych, poufnych i wrażliwych. Nie przyczynia się to do postępu, ani nikt na tym nic nie zyskuje, a zawsze ktoś traci. Jest to źle pojęta wolność informacji. Należy unikać tego co szkodliwe. Mając dostęp, na tym poprzestań.
7) Tylko jednostka, mając na uwadze względy etyczne, może sobie ustanawiać prawo. Nie może jednak rażąco pogwałcać praw innych dla bezpieczeństwa i dobra wspólnego. Dobro społeczności jest dobrem każdego z jej członków.
8) Jeżeli robiąc coś nie tracisz, a ktoś może zyskać, zrób to. Pracując społecznie można zyskać coś więcej niż wartość materialną. Bądź budowniczym nowego świata. Dołóż i swoją cegłę. Bez niej cała budowla może runąć.
9) Jesteś istotą społeczną. Każdy jest. Nie uciekniesz od tego. Nie musisz akceptować wszystkich społeczności do których należysz, ale izolacja od wszystkich ludzi jest destrukcyjna.
10) Akceptuj poglądy innych, ale nie bazuj na nich. Masz prawo myśleć po swojemu, czuć po swojemu i żyć po swojemu. Nie daj się propagandzie. Masz rozum i wolną wolę. Masz prawo do własnych interpretacji i przemyśleń. Ty tworzysz świat. Wszyscy tworzymy. My, nie ci co tworzyli prawa, zasady i doktryny na długo przed naszym narodzeniem. Oni nie znają dzisiejszych realiów. Dziś starsi są zacofani, dawniej byli najmędrsi. Dziś mamy równość, nie władców i władanych. Odrzućmy tezę, że stare zawsze znaczy dobre. Niewola burzy postęp, a trwanie przy starym prowadzi do regresu.
11) Nie krzywdź żadnej istoty. Jeśli jesteś skrzywdzony, nie „oddawaj” ani się nie mścij. Robiąc to, co twój oprawca zrównujesz się z nim i także jesteś godny potępienia. Nie tylko ten winny, kto zaczyna.
12) Akceptacja odmienności i uszanowanie podstawowych praw innych nie jest ograniczeniem wolności, a podstawą prawidłowego funkcjonowania każdej społeczności.
13) Dąż do doskonałości, ucz się, poszukuj, twórz, nie zaprzestawaj, próbuj od nowa. Wszystko idzie wytrenować, kwestia czasu.
14) Zasada wyższej solidarności: Nic, co dzieje się w grupie, nie powinno wyjść poza nią. Co by to nie było. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest ochrona życia i dobra jednostek.
15) Należy wspierać swoich współczłonków dla dobra ogółu i jednostek.  Ty też najprawdopodobniej będziesz potrzebować wsparcia.
16) Pomoc innym to normalność. To sprawia, że świat idzie do przodu. Gdy ktoś ma problem, wszyscy mają problem. Ty też. A problemy są po to, by je rozwiązywać. Twoja ignorancja prowadzi do regresu.
17) Po to ludzie się grupują, by uczyć się od siebie, pomagać sobie nawzajem i przetrwać ciężkie chwile. Bierz i dawaj jaknajczęściej. Jednak nie wymagaj niczego i nie żądaj niczego w zamian.
18) Pamiętaj, że jesteś reprezentantem wszystkich grup, do których należysz. Nie wszystko ci wypada.
19) Nigdy nie żądaj od swoich ludzi korzyści materialnej. Co robisz im, robisz sobie. To jest kolejna zasada wyższej solidarności.
20) Obecne życie to popadanie z niewoli w niewolę. Człowiek wolny powinien się od tego odciąć. Jeśli się nie da, zniewolić się sam.

Matura pisemna

Tutaj już trzeba będzie się zatrzymać. Musimy bowiem wykazać na piśmie to, co udało nam się zapamiętać przez te ostatnie cztery lata. CZTERY LATA, a nie dwa ostatnie tygodnie przed maturą. No cóż, czasu już nie cofniesz, więc weź się za powtarzanie (lub naukę) wymaganego materiału. Podobnie jak z częścią ustną, samego przebiegu nie będę opisywać. Wszystko jest w INFORMATORZE.  Zaznaczam, że zamieszczam tu TYLKO wiadomości dot. poziomu podstawowego. Tytuły i podtytuły dla ułatwienia, będą identyczne jak w informatorku. Do każdego conieco o tym. Nie zawsze udało mi się znaleźć dokładne definicje, ale to zawsze cośJ  

1.Wiadomości i rozumienie

W zakresie wiedzy o języku

Najpierw zacytuję punkt z informatora, potem dołożę garść informacji. Taki układ będzie już do końca tej części. Zdający wie, zna i rozumie:1)     co to jest znak i jakie są rodzaje znaków:a)     zna typy znakówb)     wie, co znaczy, że określony zbiór znaków jest systemem.c)      Rozumie istotę języka jako dwuklasowego systemu znaków  Wkleję kilka wygooglowanych informacji, które odwołują się do podpunktów wyżej wymienionych. Język jako system znaków.     Język to system hierarchicznie zorganizowanych znaków językowych. Natomiast znakiem nazywamy jakąś rzecz wtedy, kiedy zacznie ona „coś” oznaczać. Znak musi zatem posiadać wartość informacyjną, musi wnosić coś więcej niż znaczenie samo w sobie. Znak koncentruje uwagę odbiorcy, wspomaga zdolność symbolizowania. Np.: dym może oznaczać pożar, choć jest dymem samym w sobie. Znak nie może istnieć bez Nadawcy i Odbiorcy, ponieważ każdy znak oprócz tego, że jest, to jeszcze do czegoś odsyła. Każdy ze znaków czyni niezbędnym istnienie drugiego znaku. Takie znaki, które warunkują swoje wzajemne istnienie, tworzą system znaków. Jeden bez drugiego istnieć nie może. Ważne jest jeszcze to, że jeden znak różni się od drugiego. Takie przeciwieństwo w językoznawstwie nazywa się opozycją. Znaki mogą spełniać różne funkcje. Mogą być nadawane przez Nadawcę, w celu oddziaływania na Odbiorcę – są to sygnały. Nadawca wysyłając je celowo, sam musi je odbierać aby kontrolować swój sygnał. Są to więc znaki dla obu stron – Nadawcy i Odbiorcy – są zatem zwrotne, tworzą kod dwustronny. Istnieją jeszcze znaki, które przez nikogo nie zostały nadane. Są niecelowe i jednostronne. Nie ma przyczyny, która by je wywołała, ale Odbiorca odbiera je i potrafi powiązać z pewną treścią. Takie znaki noszą nazwę symptomów, tworzą one kod jednostronny. Istnieją znaki sztuczne – stworzone przez człowieka celowo (np.: pismo obrazkowe – przekreślony rysunek psa oznacza, że psów wprowadzać nie wolno. Dobrym przykładem są też znaki drogowe.). Oprócz sztucznych są jeszcze znaki naturalne (wyrazy dźwiękonaśladowcze – onomatopeje, wykrzykniki). Powstały one bez ingerencji człowieka. Większość znaków w języku ma charakter konwencjonalny (umowny). Kiedyś, ludzie, którzy tworzyli język musieli umówić się, co będzie oznaczał dany wyraz. Język jako narzędzie komunikacji.  Komunikacja: kontakt z inną osobą. Komunikacja: - miejska - między ludzka - językowa - Internet - mimika - pantonima - rozmowa - morska - lądowa - radiowa - kolejowa - telefoniczna  1. Model komunikacji językowej. 2. Podstawowe funkcje języka.  Ad.1 Komunikacja językowa jest procesem porozumiewania się: ktoś mówi do kogoś, mówi coś w kontekście, wybierając kod i kanał przekazu. Wyróżniamy następujące elementy komunikacji językowej: a) nadawca b) odbiorca c) kod (język, jakim porozumiewali się nadawca i odbiorca) d) kanał (to jakby most łączący nadawce z odbiorcą, służy podtrzymaniu dialogu) e) kontekst (rzeczywistość w której ma miejsce proces komunikacji) f) komunikat (treść przekazu)  Ad.2 Każdy element procesu komunikacji, wpływa na określoną funkcję języka. Do podstawowych funkcji komunikacji zaliczamy: * funkcja informacyjna * funkcja ekspresywna * funkcja impresywna * funkcja faktyczna * funkcja metajęzykowa * funkcja poetycka  Język jako system znaków.  1. Pojęcie znaku. 2. Rodzaje znaku. 3. Język jako system znaków.  Ad.1 Znak – jest symbolem pewnej rzeczywistości, to że znak znaczy wynika z tego, że łączy w sobie dwa elementy: znaczący (forma) i znaczony (treść).  Ad.2 Znaki możemy podzielić na: a) Naturalne – powiązanie formy ze znaczeniem (treścią) oparte jest na zw. naturalnym, np. opadające liście – znak jesieni. b) Konwencjonalne – (konwencja – umowa) – powiązanie formy ze znaczeniem oparte jest na umowie.  Ad.3 Język jest systemem znaków, gdyż składa się z konwencjonalnych znaków o charakterze symbolicznym. System jest układem uporządkowanym według określanych zasad.  2)     jakie są podsystemy języka: a)     zna podsystem fonetyczny, leksykalny i gramatyczny; wie, co to wyraz, a co forma wyrazowa,b)     zna podstawowe pojęcia leksykalne, słowotwórcze, fleksyjne, składniowe, to znaczy zna podstawy gramatyki języka polskiego.         Źródła:Język polski:
http://nauka.katalogi.pl/J%C4%99zyk:_jako_narz%C4%99dzie_komunikacji,_oraz_jako_system_znak%C3%B3w-t2972.html

http://www.bryk.pl/teksty/liceum/j%C4%99zyk_polski/materia%C5%82y_do_matury/3564-j%C4%99zyk_jako_system_znak%C3%B3w.html

Język Polski

Matura ustna

Nie będę specjalnie skupiać się na ustnej części matury. Powiem ci tylko tyle, że nie warto jej kupować. Zakładam, że podobnie jak ja, jesteś w technikum, więc z ciebie wielki humanista nie jest, ale to nie powód, żebyś kupował(a) sobie prezentację. Robiłam kilka na próbę. Dam ci sposób (tak tak, mam na to bata „prezentacja.batJ”) jak zamienić przygotowanie się do tej części w przyjemność (o ile w ogóle można tak powiedzieć). Zacznij od wyboru odpowiedniego tematu maturalnego. Pomiń te z literatury (to co, że jest ich więcej) które wiążą się z czytaniem długich i nudnych lektur. Nie oszukujmy się. W ubiegłych latach zanudzały cię, lub ograniczyłeś się do streszczeń, teraz nagle ci się one nie zaczną podobać. A niestety przygotowując się do takich tematów, co nieco będziesz musiał przeczytać. Jeżeli podobnie jak przed omawianiem lektur na zajęciach z Języka polskiego ograniczysz się do streszczeń, egzaminatorzy podczas rozmowy po prezentacji nie będą mieli o czym z tobą rozmawiać. Przypominam, że powinieneś znać treść książek, które wypisujesz w literaturze podmiotu i przedmiotu. Skup się więc na tematach z języka. Tam musisz zaznajomic się z „teorią” – czyli jedna, średniej objętości książka wystarczy. Co ciekawe nie musisz tam wyszukiwać wszystkiego o bohaterach, pamiętać wydarzeń, przytaczać z kapelusza opisy… Nic z tych rzeczy. Masz tam tak jak na przedmiotach ścisłych czystą teorię, którą znając język ojczysty możesz wziąć na logikę. Ewentualnie jeszcze będziesz musiał przeczytać kilka krótkich książek opisujących twój problem. Jak widzisz, te wszystkie „Potopy”, „Nad Niemnem” czy „Lalki” Możesz sobie podarować. Ale materiał do prezentacji skądś zebrać trzeba. I tutaj masz właśnie pole do popisu. Ja wykorzystam swoje doświadczenie z Olimpiady. Czyli będę zbierała niekonwencjonalny materiał bezpośrednio od ludzi i z literatury nie związanej z przedmiotem. Pamiętaj, że oceniają cię poloniści. To co zazwyczaj słyszą od uczniów z humana to jak zdarta płyta. Wciąż to samo. Zaskocz ich czymś, czego jeszcze nie widzieli. Oczywiście mile widziane jest, byś nagiął temat na swoją dziedzinę. Oczywiście ostrzegam byś tematu przypadkiem nie zmieniał, bo pomyślą, ze go nie zrozumiałeś. Staraj się mówić poprawną polszczyzną. Jeżeli używanie danej gwary czy dialektu wynika z twojego tematu, możesz go użyć, by potwierdzić swoją tezę, wykazać jego wpływ na język ogólnopolski, lub zaprezentować jak brzmi etc. Ale nie zapominaj przy tym, że zdajesz maturę z Polskiego, a nie z jakiegośtam. Traktuj go tak samo, jak ci, którzy wybrali tematy z literatury –cytaty. Powinieneś zachować wówczas odpowiednie proporcje między dialektem, a językiem urzędowym. Oczywiście, jeżeli zdajesz np. Kaszubski, to proporcje się odwracają i mówisz głównie po kaszubsku. Jak zbierać materiał? Jeżeli chodzi o tematy językowe, materiał cię wręcz otacza. Ludzie z którymi się komunikujesz, literatura którą czytasz, czy nawet odpowiednio dobrane strony internetowe. Potem tylko wybrać to, co pasuje do przykładu opisującego twój temat. Jak widać, ominięcie problemu zanudzających lektur nie oznacza lenistwo, a wręcz przeciwnie. Z tym, że praca którą włożysz w przygotowaniu własnej prezentacji będzie ciekawa i na pewno dostarczy ci wiele satysfakcji. Jeżeli cię coś interesuje, możesz próbować tematy z grupy „Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki.”, ale ja i tak polecam te z grupy „język”. Dlaczego odradziłam te z grupy „Literatura” już pisałam.            Nie ma co uczyć się fragmentów na pamięć. Zauważyłam to u moich rówieśniczek w zeszłym roku. Jak człowiek jest w stresie, i tak zapomni. A po co ci dodatkowy stresik? I tak będziesz go miał w nadmiarze.             Pewna starsza koleżanka (o ile można tak powiedzieć) powiedziała: „Jak wejdziesz na ustny egzamin uśmiechaj sie ,bo z poważnym smutkiem czy powaga będę wiedzieć ze nic nie umiesz tak dajesz im sygnał ,ze sie dobrze przygotowałaś”. To dosłowny cytat z naszej rozmowy GG.

Bo i nie miałam kiedy. Ale mam zamiar wrócić do pisania tak jakoś. Generalnie myślę nad wstawianiem jakichś tekścików i umieszczać „raporty” z różnych wydarzeń jak np. spotkania w akcjach organizacji non profit. Co jeszcze się pojawi? Nie wiem. Myślę o publikacji jakichś pomocy maturalnych. O nawet dobre, zaraz wkleję kawałek;)

Młodzież Polskiego podziemia z wieku XX i XXI.

 ”Podziemie musi o wolność walczyć wciąż
 i musi się tłuc po kanałach.
 Polska podziemna wygrała wiele bitw,
 choć wojny jeszcze nie wygrała.
 Znów czyjąś wolność ktoś chce wdeptać w piach.
 Podziemie mur obronny stawia.
 By w zakładach karnych dokonał się ich czas.
 Dla władzy to forma bezprawia.”

To nie będzie krótki wpis. Mam nadzieję jednak, że skłoni do myślenia.


Oddziały harcerskie Polski Podziemnej walczący w Armii Krajowej. Mieli po kilkanaście, dwadzieścia kilka lat. Walczyli za wolną ojczyznę. Przelewali krew, zajmowali się sabotażem i dywersją. Kolportowali nielegalne ulotki i książki. Byli tymi słabszymi. Wolna Ojczyzna – to była dla nich świętość. Amunicja własnej roboty kontra ciężkie oddziały pancerne wroga. Ale szli. Lęk zostawili w domu. Wielu z nich nie dożyło wolności. Inni własną stracili. Wywalczyli. Chcieli, żebyśmy mieli wybór. Działali w podziemiu. Mieli swoje kanały (ściekowe)Po wojnie dla władzy byli PRZESTĘPCAMI.


Młodzi studenci i młodzi pracownicy. Mieli po kilkanaście, dwadzieścia kilka lat. Walczyli o wolność słowa. Walczyli o lepszy byt. Strajkowali. Protestowali. Kolportowali nielegalne ulotki i książki. Wylatywali z uczelni, delegowali ich z zakładów. Strzelali do nich. Zamykali w więzieniach. A oni dołączyli się do postulatów stoczniowców. Było ich za wielu by ich zignorować. Solidarność- to była dla nich świętość. Wywalczyli. Chcieli żebyśmy mieli wybór. Działali w podziemiu. Mieli swoje kanały(informacji). Dla władzy byli PRZESTĘPCAMI.


Młodzież związana z wolnym oprogramowaniem. W ogromnej większości hackerzy. Mają po kilkanaście, dwadzieścia kilka lat. Walczą o wolność informacji. Organizują akcje. Działają w teamach, szkolą się nawzajem. Kolportują nielegalne ulotki, ziny, faq, kursy i książki. Open Source – to dla nich świętość. Czy wywalczą? Chcą tylko wiedzieć więcej. Chcą, byśmy mieli wybór. Działają w podziemiu. Mają swoje kanały (IRC). Dla władzy są PRZESTĘPCAMI.

Młodzi ………………… Będą mieli po kilkanaście, dwadzieściakilka lat. O jaką wolność będą walczyć? To bez znaczenia. Każda walka o wolność to nadstawianie karku. Zawsze będzie na co nadstawiać głowę. I oni będą rozprowadzać nielegalny tekst czytany na własną odpowiedzialność. Będzie on przybierał różne formy.  I dla nich coś będzie świętością. Będą chcieli, byśmy mieli wybór. I oni będą działać w podziemiu, choć jak za każdym razem, będzie to inne podziemie. I oni będą mieli swoje kanały. Inne niż wszyscy poprzedni. I oni dla władzy będą PRZESTĘPCAMI.

„Ktoś inny zmienia świat za ciebie.
Nadstawia głowę, podnosi krzyk.
A ty z daleka, bo tak lepiej,
I w razie czego nie tracisz nic.”

<br><br> <h2>Korzeń</h2><br>
Tego  drzewa miałam nie ruszać<br>
Ale  chęć poznania była silniejsza i popełniłam grzech.<br>
Poznałam prawdę i wiem co dobrem, co złem. <br>
Słodki owoc ciekawości. Zjadłam go. Wchłonęłam w siebie. <br>
Ktoś powiedział, żebym w końcu spróbowała,<br>
Posmakowała wolności, poczuła dreszczyk emocji.<br>
Chwila zabawy i nieomylny skłamał, gdy zapytałam kim jestem.
Teraz już wiem, że nie jestem bezpieczna. <br>
Pozory prysły jak bańka mydlana, już wiem czego się bać.<br>
A mówili- ciekawość to pierwszy stopień do piekła.<br>
Tak ale… Stało się. Jestem tu, nic tego nie zmieni.<br>
Prawda to stan, a wszystko co istnieje, to wypadkowa sprzeczności<br>
Teraz sięgam, gdzie wzrok nie sięga, ale nie patrzę pod nogi.<br>
Upadam, bo taka jest moja natura.<br>
Jestem Ewą. Wygnaną z bezpiecznego raju<br>
Za zerwanie owocu z drzewa, by zobaczyć czym ono jest naprawdę.<br>

Ja przeginam, ale znacznie częściej inni przeginają względem mnie. Tyle ze szkoły. Poza tym  igrzysk ciąg dalszy i zapuszczanie się coraz głębiej w Polskę.  W domu jak zawsze, tylko w sieci w miarę dobrze (chyba). Poza tym wróciłam do pisania mojej pracy badawczej. Jeszcze mam przy niej trochę dłubania. Także brak czasu i stała śpiewka;)

Powrót

Brak komentarzy

Ostatnio nieźle namieszałam na kilku frontach i to na poważnie. poza tym wyszły na jaw stare śmieci. Ale mniejsza o to. Poza tym dalszy ciąg olimpiad i konkursów. Niech mi ludzie z mooich środowisk wybaczą, że obrywają ode mnie z każdej strony. Moja kondycja psychiczna nie jest najlepsza. Mówi się trudno. Mówiłam „oby do wiosny”, a wiosna nic dobrego nie przyniosła. Życie. Mam nadzieję, że kryzys minie w miarę szybko, bo nie wiem ile pociągnę.

Już luty, ale w tym roku nic jeszcze nie wklepałam, z tąd tytuł. Może tak. Planuje być bardziej grzeczna i wziąć się do nauki. Ostatnio nie piszę, bo mam tylko 2h na kompie i brak mi czasu. Może napiszę kiedy indziej conieco

Nowy roczek jest już blisko.
Niech się spełni tobie wszystko,
Co wypowiesz przy szampanie.
I uważaj na swą banię,
Bo szczęśliwy rok ci na co,
Gdy rozpoczniesz go na kacu?
Niech ci wszystko sie układa,
Każdy z tobą dobrze gada
i niech każdy dzień nowego,
Będzie lepszy od tamtego.
Zdrowia, szczęścia itp.
Resztę to już domyśl se


  • RSS